Fundacja W Związku Z Rakiem Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „W ZWIĄZKU Z RAKIEM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja W związku z Rakiem  i zwana jest w  dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Przemysława Miszczaka zwanego dalej Fundatorem
 2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja
 4. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej.
 5. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej polskiej.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu oraz ma osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest minister właściwy do spraw ochrony zdrowia.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji i jego władz jest miasto Wrocław.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.
 5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 6. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą

§4

 1.  Właściwym ministrem dla celów Fundacji jest Minister Zdrowia

§5

 1. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

 1. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieoznaczony.

§7

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
 2. Fundacja używa odznaki zawierającej znak graficzny (logo) Fundacji.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania:

§8

 1. Fundacja działa na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin.

§9

 1. Celami Fundacji wynikającymi z obszarów pożytku publicznego są:
  1. Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii
  2. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii
  3. pomoc społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia,
  4. wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i, onkologii
  5. działalność charytatywna na rzecz chorych onkologicznie oraz ich rodzin,
  6. reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych,
  7. Wspieranie profilaktyki, polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu chorobami.

§10

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na rzecz ludzi ze schorzeniami onkologicznymi
 2. Pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym
 3. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
 4. współpracę z ośrodkami zwalczania chorób zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą
 5. wspieranie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom po zakończonej terapii onkologicznej w reintegracji społecznej i zawodowej,
 6. Integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej. współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą
 7. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób nowotworowych
 8. udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i ich rodzinom
 9. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową,
 10. monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych
 11. pozyskiwanie technologii, sprzętu medycznego i środków leczniczych stosowanych w leczeniu i profilaktyce leczenia chorób onkologicznych
 12. Organizowanie konferencji naukowych, wykładów, kursów naukowo-szkoleniowych z zakresu chorób nowotworowych
 13. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

  §11

 1. Zgodnie z ustawą o działalności użytku publicznego i wolontariacie, fundacja może prowadzić nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową w sferze działań publicznych w zakresie:
 1. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na rzecz ludzi ze schorzeniami onkologicznymi
 2. Pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym
 3. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
 4. współpracę z ośrodkami zwalczania chorób onkologicznych na terenie Rzeczypospolitej i za granicą
 5. wspieranie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom po zakończonej terapii onkologicznej w reintegracji społecznej i zawodowej,
 6. Integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej. współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą
 7. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i leczeniu chorób nowotworowych
 8. udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i ich rodzinom
 9. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji osób prywatnych z kraju i zagranicy na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową,
 10. monitorowanie rynku światowego w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych
 11. pozyskiwanie technologii, sprzętu medycznego i środków leczniczych stosowanych w leczeniu i profilaktyce leczenia chorób onkologicznych
 12. Organizowanie konferencji naukowych, wykładów, kursów naukowo-szkoleniowych z zakresu chorób nowotworowych
 13. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

§12

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Rozdział 3

Organy Fundacji :

§ 13

 1. Władzami Fundacji jest:

1)          Zarząd Fundacji w dalszej części statutu zwany „Zarządem”

Zarząd Fundacji :

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 3. W przypadku Zarządu:
 1. dwuosobowego Fundator powołuje Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji
 2. trzyosobowego Fundator powołuje Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu Fundacji.

4.     Fundator może zostać Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu Fundacji.

5.     Członków  Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieokreślony.

6 Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7.      Utrata mandatu Członka Zarządu Fundacji następuje w wyniku odwołania przez Fundatora w każdym czasie oraz w przypadku:

 1. rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Fundacji
 2. działania na szkodę Fundacji
 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. utraty praw publicznych
 5. śmierci Członka Zarządu
 6. złożenia rezygnacji w formie pisemnej przez Członka Zarządu

§ 15

 1. Zarząd Fundacji w osobach Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Pracą Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. kierowanie całością bieżącej gospodarki Fundacji
 2. zarządzanie majątkiem i sprawami Fundacji
 3. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji
 4. przygotowywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku
 5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadów i zapisów na rzecz celów statutowych Fundacji
 6. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
 7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w Fundacji oraz w jednostkach organizacyjnych Fundacji, ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy, zatrudnianie pracowników Biura Fundacji, kierowanie i nadzorowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji
 8. podejmowanie uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją
 9. podejmowanie uchwały o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji
 10. podejmowania uchwały o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji
 11. podejmowanie uchwały w celu zmiany celu Fundacji i jej statutu
 12. wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji
 13. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Fundacji w kraju i zagranicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje, zatwierdzanie regulaminów ich działania i nadzorowanie ich działalności
 14. powoływanie konsultantów lub ekspertów dla oceny podejmowanych przez Zarząd Fundacji działań
 15. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji

§ 16

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie jawnych uchwał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Zarządu Fundacji lub w przypadku braku takiego – Fundator, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 4. Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
 5. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu Fundacji każdy z jej członków otrzymuje pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
 6. Posiedzenie Zarządu Fundacji może odbywać się w siedzibie Fundacji lub w każdym innym miejscu w granicach Rzeczpospolitej.

§ 17

 1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.
 2. Fundator ustala wynagrodzenie Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu Fundacji biorąc pod uwagę racjonalne gospodarowanie zasobami majątkowymi Fundacji, a w przypadku śmierci Fundatora Prezes lub Wiceprezes Zarządu
 3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z pozyskanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§ 18

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Fundacji, Zarząd Fundacji może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 19

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych:
 1. wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub  jednego Wiceprezesa Zarządu
 2. Wiceprezes Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji do kwoty nie większej lub równej 10 000,00 zł

2.  Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonywania  wyodrębnionej sfery spraw Fundacji, podpisywania pism i dokumentów w ściśle określonych sprawach.

Rozdział 4

Majątek i dochody Fundacji:

§ 20

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza gotówkę w kwocie 2 .000,00 zł (dwa tysiące  złotych), z czego 1000,00 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 21

 1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji, służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.
 2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 22

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. dotacji i subwencji
 2. darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. ofiarności publicznej
 6. innych wpływów.
 7. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
 8. Majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji
 9. Działalności odpłatnej pożytku publicznego
 10. Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacje jej celów statutowych.

§ 23

 1. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe

§ 24

1. Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji  lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Fundacji określa Zarząd Fundacji.

§ 26

 1. Rachunkowość i ewidencja majątku Fundacji prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.
 2. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 5

Działalność gospodarcza Fundacji:

§ 27

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych  przepisach
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących  realizacji celów statusowych
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (określoną kodami PKD):
 1. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 2. 86.90.E – Pozostała działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. 73.11.Z  – Działalność agencji reklamowych
 4. 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 5. 85.59.B –  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 6. 18. 12.Z  – Pozostałe drukowanie
 7. 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 8. 63.12.Z – Działalność portali internetowych
 9. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 1. Fundacja prowadzi działalność w formie organizacyjnie wyodrębnionej
 2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

§ 28

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i ewidencje księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne

Rozdział 6

Zmiany statutu i rozwiązanie Fundacji:

§ 29

 1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, zmiany jej celu lub rozwiązania Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze uchwały i dla swej skuteczności wymagają one zatwierdzenia przez Fundatora, a w razie śmierci Fundatora decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, jej celu lub rozwiązania Fundacji podejmuje samodzielnie Zarząd Fundacji.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. W trakcie likwidacji Fundacji najpierw są regulowane wszystkie zobowiązania Fundacji, a w sprawach sposobu wykorzystania pozostałości likwidacyjnej decyduje Zarząd Fundacji zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
 5. Likwidację Fundacji jednoosobowy likwidator powołany i odwołany przez Zarząd Fundacji.
 6. Likwidację prowadzi się pod nazwą Fundacja z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 30

 1. Fundacja przestaje istnieć z dniem wykreślenia z rejestru.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe:

§ 31

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 32

 1. Fundacja może powoływać jednostki organizacyjne Fundacji, których zasady funkcjonowania określone zostaną przez Zarząd Fundacji odrębnymi przepisami.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami).